สถานที่ติดต่อ

154 ม.2 อ.ประโคนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-651851

อีเมล์ : info@pkc.ac.th

ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูล Content แบบตาราง

สามารถเพิ่มรายละเอียดของตารางได้จากเมนูของ Editor ใน Conetnt โดยกำหนด Row และ Cell ของตาราง และสามารถปรับสี ขนาดเส้นกรอบตารางและระยะห่างของตารางได้จาก Options ของเทมเพลต

 

หัวข้องาน รายการ ชื่อ - นามสกุล
1. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 1 นาย ขยันดี เงินมา
2. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 2 นาย ขยันดี เงินมา
3. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 3 นาย ขยันดี เงินมา
4. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 4 นาง สวัสดี วันจันทร์
5. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 5 นาง สวัสดี วันจันทร์
6. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 6 นาย ขยันดี เงินมา
7. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 7 นาย ขยันดี เงินมา
8. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 8 นาง สวัสดี วันจันทร์
9. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 9 นาง สวัสดี วันจันทร์
10 ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 10 นาง สวัสดี วันจันทร์
11. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 11 นาย ขยันดี เงินมา
12. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 12 นาง สวัสดี วันจันทร์
13. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 13 นาย ขยันดี เงินมา
14. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 14 นาง สวัสดี วันจันทร์
15. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 15 นาง สวัสดี วันจันทร์
16. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 16 นาง สวัสดี วันจันทร์
17. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 17 นาย ขยันดี เงินมา
18. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 18 นาง สวัสดี วันจันทร์
19. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 19 นาย ขยันดี เงินมา
20. ตัวอย่างรายการงานนำเสนอที่ 20 นาง สวัสดี วันจันทร์