สถานที่ติดต่อ

154 ม.2 อ.ประโคนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-651851

อีเมล์ : info@pkc.ac.th

  สร้างผลงานระดับชาติ ฉลาดใช้เทคโนโลยี มีเอกลักษณ์ความเป็นไทย

 

   1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกตามมาตรฐานการศึกษาและรักษ์ความเป็นไทย
               3. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีจิตวิญาณความเป็นครูและปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ
                                    4. ส่งเสริมครูผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิชาการผ่านการประเมินในระดับชาติ
 
 
                                                             1. สร้างโรงเรียนชั้นดี บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ เป็นผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและจัดการเรียนการสอน 
                                                             2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นมืออาชีพ มีขวัญกำลังใจ ผ่านการประเมินในระดับชาติ
                                                             3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล
                                                             4. พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) มีลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสื่อสาร 2 ภาษา ด้านลำหน้าทางความคิด ด้านผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
                                                                 และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
                                                            5. พัฒนาโรงเรียนให้มีภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้และร่วมพัฒนากับสถานศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระหว่างประเทศ
 

เข้าสู่ระบบ

วีดีโอแนะนำ

 
กิจกรรมการประกวดดนตรีโฟรค์ซอง...
8 Views

สถิติเว็บไซต์

  • สมาชิก 1
  • เนื้อหา 41
  • เนื้อหาที่เปิดอ่าน 17262

ผู้เข้าชมเว็บไซต์

มี 80 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์