สถานที่ติดต่อ

154 ม.2 อ.ประโคนชัย

จังหวัดบุรีรัมย์ 31140

เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์

หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 044-651851

อีเมล์ : info@pkc.ac.th

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
        โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 154 หมู่ 2 ถนนนัยประศาสน์ ตำบลประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 โทรศัพท์/โทรสาร 044-657484
เว็บไซต์ http://www.pkc.ac.th
                                ชื่อ                                                               โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
                                อักษรย่อ                                             ป.พ.
                                วันประกาศจัดตั้ง                                 13 มิถุนายน 2500
                                ปรัชญา                                              วิริเยน ทุกขมจฺ เจติ (บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร)
                                คติพจน์                                              รับผิดชอบ รอบรู้ สามัคคี มีวินัย
                                อัฒลักษณ์ของโรงเรียน                     ลูกประโคนชัยพิทยาคมเป็นผู้ประพฤติดี
                                จุดเน้นของโรงเรียน                           ผู้เรียนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง และมีความสุข
                                ศูนย์รวมจิตใจ                                    หอพระพุทธรูป
                                พระพุทธรูปประจำโรงเรียน                ประตู 1 พระทศพลมงคลชัย
                                                                                          ประตู 2 พระทศพลญาณมุนี
                                สีประจำโรงเรียน                                ฟ้า - ขาว
                                ชื่อคณะสี                                           เอราวัณ พันธุ์พยัคฆ์ จักรนารายณ์ สายสุรีย์ สีหราช พิลาสมยุรา
                                ผู้เริ่มจัดตั้ง                                           นายกังวาล วิริยะโกศล
                                ประธานกรรมการสถานศึกษา              นายทองดำ ลึกประโคน
                                นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ          นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์
                                นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ                        นายกิตติชัย  เชาวนกุล
                                อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน  1. นายกังวาล  วิริยะโกศล        2500 - 2501
                                                                           2. นายพีรพันธ์ุ  ฉกรรจ์ศิลป์      2501 - 2521
                                                                           3. นางชูจิตต์  พิทักษ์ผล          2521 - 2522
                                                                           4. นายสุพิชญ์  พิญญากูล         2523 - 2524
                                                                           5. นายดำรง  อโนภาส              2524 - 2526
                                                                           6. นายไสว  คงนันทะ               2526 - 2530
                                                                           7. นายชวนันต์  รัชตกุล             2530 - 2535
                                                                           8. นายวุฒิพงศ์  คงเสนา           2535 - 2540
                                                                           9. นายเปี่ยม  ศรีมิตรานนท์        2540 - 2543
                                                                          10. นายวิฑูรย์  เชาวน์ศิริ            2544 - 2548
                                                                          11. นายพิทยา  ไชยมงคล          2549 - 2554
                                                                          12. นายสราวุธ  ทรงประโคน      2554 - 2558
                                                                 13. นายชำนาญ  บุญวงศ์           2558 - 2563
                                                                         14. นายประเสริฐชัย  พิสาดรัมย์   2563 - 2565
                                ผู้อำนวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน     15. นายวัชราบูรณ์ บุญชู             2565-ปัจจุบัน